Visie op Architectuur

Onze visie op architectuur ligt onder ons werk en voor ons is architectuur (naast vakinhoud) vooral mensenwerk. Alle samenwerkingsafspraken die er met de organisatie moeten worden gemaakt in dit kader. Nadenken, luisteren, verbeelden en communiceren zijn dan de sleutelwoorden.

WAT IS ARCHITECTUUR


Wij hebben als ABIO natuurlijk een duidelijke visie op informatie(kundige) architecturen. Een simpele, maar goed werkbare visie. Informatie architecturen zijn al die beelden en documenten/producten die de complexe werkelijkheid van de informatievoorziening van een organisatie verduidelijken aan bepaalde groepen gebruikers en betrokkenen. Dat verduidelijken is functioneel dus aan opdrachtgevers als ook aan leveranciers van IT of de mensen in de organisatie die veranderingen doorvoeren moet duidelijk zijn waaraan en waarmee zij werken.
Een goed ontworpen informatie architectuur verstrekt het inzicht voor al die doelgroepen. Dat betekent dat voor iedere groep een functioneel beeld gemaakt wordt. Daarnaast zijn er ook nog de meer technische beelden die richting geven aan een specifiek domein met de eigen merites. Het hoeft dus beslist niet zo te zijn, dat de organisatie met de technische beelden moet kunnen werken. Functionele en technische afbeeldingen zijn verschillend omdat zij op iets anders gericht zijn!

Architectuur voor het begrip


Er bestaan dus veel verschillende beelden, omdat deze beelden dus iets moeten opleveren voor verschillende (doel)groepen en daardoor vanzelfsprekend een variabele overdracht nastreven. Een beeld dat op verschillende niveau's uitdrukking geeft aan de realiteit, globaal en conceptueel tot vakmatig en gedetailleerd. Beelden die er dus ook niet steeds hetzelfde uitzien en ook niet steeds over hetzelfde gaan.

 Het leent zich als vakgebied goed om heel moeilijk of mystiek over te doen. Dat levert geen begrip op en zien wij niet als positief. Wij willen complexiteit reduceren daar waar dat mogelijk en nuttig is.

Architecturen zijn dus reeksen bijeen horende beelden en documenten en mogelijk nog andere objecten zoals matrices, tabellen enz. Vakinhoudelijk is de samenhang die erin gebracht is, belangrijker dan de inhoudelijkheid en betekenis van de afzonderlijke beelden. Om de afspraken met de organisatie te maken is de inhoud per beeld van belang.
 

BEELDEN MET VERSCHILLEND DOEL

Architectuur als samenwerkingsbeeld tussen de techniek en de organisatie!

Methodisch handelen


Een methode ondersteunt het proces van ordenen van al die verschillende beelden tot een geheel. Daarom moet goed gekeken worden of de betreffende methode passend is voor de organisatie. Soms worden methode en framework door elkaar heen gebruikt. Het maakt ABIO niet uit welke naam je er precies aan geeft, waar het immers om te doen is, is een denkraam te krijgen waarin je die wisselende beelden en niveau's op een voor jou juiste manier kunt ordenen.

Een generieke methode is op zichzelf een denkraamwerk maar soms hoort daar een raamwerk bij waarmee de architectuur producten worden ingedeeld. Soms hoort er ook een architectuur beschrijvingstool bij of worden tools geschikt gemaakt.
 
 
 

BEELDEN VOOR DE PROFESSIONALS

Drietal Architecturen

In al onze cursussen komen die ordeningsmanieren natuurlijk naar voren, ook zie je de niveau's en de wisselende doelen terugkomen, varierend met de communicatiepartner die men met de architectuur (delen of uitsnijdingen) wil bereiken. We onderscheiden een drietal architecturen die door verschillende vakgebieden worden opgebouwd en ingevuld. Het zijn de Bedrijfs Architectuur, de Informatie Architectuur en de Technische Architectuur.